این شرکت در راستاي تأمين منافع تمامی ذینفعان با هدف درك و برآورده سازي نيازمندي های مشتري والزامات مقرراتی و قانونی ، با ايجاد سيستم مديريت کیفیت مطابق الگوي استاندارد بین المللی ISO 9001:2015 سياست هاي خود را به عنوان چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف سازمان به شرح ذیل بيان مي دارد تا کلیه مدیران و کارکنان شرکت ضمن آگاهی کامل از مفاد آن ، تعهد خود را نسبت به حفظ و اجرای خط مشی تداوم بخشند.

        ·احترام به خواسته ها و انتظارات مشتریان

        ·بهبود فرآیندهای داخلی

       ·رشد سود آوری شرکت

   مدیریت ارشد شرکت ، علاوه بر اجراي سياست هاي فوق و بازنگری سالانه نظام مديريتي مذکور، تعهد خود را نسبت به بهبود مستمر این سیستم اعلام می دارد . بديهي است دستيابي به اهداف فوق از طريق آموزش مستمر و ارتقاء سطح آگاهي همکاران تحقق خواهد يافت و مديريت شرکت انتظار دارد تمامي کارکنان با مشارکت و ايفاي نقش خود در جهت اهداف فوق گام برداشته و موجب شکوفايي هرچه بيشتر سيستم های مديريت  شوند .